Pojištění s asistenční službou od ČSOB

Zajištění odborné pomoci v zahraničí

Nezbytnou součástí cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh. K tomuto pojištění doporučujeme připojistění asistenčních služeb – zejména pro zajištění odborné pomoci v zahraničí.

Rozsah pojištění asistenčních služeb odpovídá sjednanému limitu pojistného plnění z pojištění léčebných výloh:

 • Léčebné výlohy s limitem pojistného plnění 2.500.000 Kč zahrnují základní asistenční služby, mimo jiné:
  • zajištění odborné pomoci v zahraničí
  • organizaci jednání s lékaři a zdravotnickými zařízeními v zahraničí
 • Léčebné výlohy s limitem pojistného plnění 4.000.000 Kč zahrnují základní i veškeré rozšířené asistenční služby

Klienti ČSOB Pojišťovny žádají o asistenční služby kdykoliv v českém jazyce na telefonním čísle + 420 222 803 442.

Rozsah asistenčních služeb

ČSOB Pojišťovna garantuje velký rozsah asistenčních služeb, které získává klient v rámci cestovního pojištění

Lékařské informace

Fundované informace o:

 • úrovni lékařské péče v zahraničí
 • nutnosti očkování do cílové země
 • imunologických zařízeních v České republice
 • imunologických zařízeních v cílové zemi
 • výskytu epidemií v cílové zemi
 • nedoporučovaných zahraničních zdravotnických zařízeních v cílové zemi
 • specifických zdravotnických rizicích

Turistické informace

Informace o:

 • kursech měny
 • místních kulturních památkách
 • turistických zvláštnostech
 • restauracích
 • stupni všeobecné bezpečnosti v cílové zemi
 • rizicích spojených s výkonem povolání v cílové zemi
 • rizicích spojených s nebezpečnými sportovními aktivitami
 • rizicích spojených s válečnými konflikty v dané zemi
 • cestování neobydlenými oblastmi
 • kontaktech na zprostředkovatele služeb v cílové zemi

Administrativně-právní informace

Zjistěte před cestou vše potřebné o:

 • dokladech nutných pro vstup do země
 • zastupitelských úřadech a konzulátech
 • vízové a zvací povinnosti
 • finanční částce nutné pro vstup do cílové země
 • odvolání odepření vstupu do cílové země
 • zabránění odepření vstupu do cílové země
 • postupech při vyřizování žádosti o víza a jiných dokladů

Telefonická pomoc v nouzi

Pomůže vám nalézt operativní řešení při:

 • nouzové situaci
 • policejní kontrole
 • vyhoštění
 • jednání s administrativou
 • vyhledání právníka
 • ohlášení škodné události

Tlumočení a překlady

Vysoce profesionální telefonické tlumočnické služby, a to při:

 • styku s policií
 • celním řízení na hraničním přechodu
 • styku s administrativou
 • styku s lékařským zařízením
 • vyplňování dokladů, včetně poradenského servisu Zajistíme vám tlumočníka na místě:
 • pro případ policejního šetření
 • pro případ soudního řízení

Asistence v souvislosti s pracovním pobytem

Garance komplexní informace v případě vašeho pracovního pobytu o:

 • právech a povinnostech v zemi pobytu
 • postupu při zadržení cestovního dokladu
 • procedurách a rizicích vyhoštění
 • možnostech obrany proti vyhoštění
 • postupech nutných k prodloužení pobytu
 • adresách, telefonních číslech a úředních hodinách příslušných orgánů

Pomůže vám zorganizovat dodání potřebných tiskopisů a žádostí a pomůžeme vám s jejich vyplňováním.

Vztahy s místními policejními orgány

Poskytne vám cenné rady a informace o:

 • postupu při ztrátě nebo krádeži dokladů
 • ostupu při přepadení
 • deklaraci nehody
 • , a zároveň vám pomůžeme vyplnit protokolu
 • službách právního zástupce
 • zorganizování zajištění vystaveného, ale nevydaného protokolu
 • navrácení zadržených dokladů v zahraničí
 • zajištění svědků a svědectví

Zpoždění letu

Postará se o vás v případě problémů na letišti:

 • pokud je mezinárodní let opožděn o 4 až 8 hodin, garantuje vám:
  • vstup do odpočinkového salónku na letišti
  • vypracování náhradního letového plánu
  • změnu rezervace letenek, případně náhradní pozemní přepravu
  • předání zprávy o případném zpoždění pojištěného rodinným příslušníkům nebo obchodním partnerům
 • pokud je mezinárodní let opožděn o více než 8 hodin, zajistí vám:
  • vstup do odpočinkového salónku na letišti
  • vypracování náhradního letového plánu
  • změnu rezervace letenek, případně náhradní pozemní přepravu
  • předání zprávy o případném zpoždění pojištěného rodinným příslušníkům nebo obchodním partnerům
  • zálohové předání jednorázové hotovosti za účelem koupě věcí osobní potřeby

Vztahy se zastupitelskými úřady v zahraničí

V případě potřeby vám zajistí:

 • oznámení konzulátu při ztrátě vašeho pasu, pracovního povolení nebo uvěznění
 • návštěvu zástupce konzulátu při nehodě nebo uvěznění

Předčasný návrat

Zajistí vám předčasný návrat do České republiky v případě:

 • vážné rodinné události, úmrtí v rodině
 • nemožnosti návratu způsobeného cestovní kanceláří nebo dopravcem
 • nepředvídatelných událostí jako vloupání do bytu nebo živelní pohroma v místě trvalého bydliště pojištěnce, které ohrožují jeho majetek

Ztráta dokladů

Pomůže vám zorganizovat vystavení náhradních dokladů k vozidlu, řidičského oprávnění i cestovního pasu.

Vyslání rodinného příslušníka

V případě neodkladné hospitalizace pojištěného na dobu přesahující 10 dní zorganizuje vyslání jednoho rodinného příslušníka do nemocnice, ve které je pacient hospitalizován.

Limity pojistného plnění

Pojistné plnění je omezeno předem smluveným horním limitem.

ČSOB Pojišťovna uhradí zpáteční letenku v ekonomické řídě, jízdenku na autobus nebo jízdenku na vlak ve II. třídě do maximálního limitu 50.000 Kč pro jednoho pojištěného do místa jeho bydliště v České republice v případě:

 • předčasného návratu domů z důvodu vážné rodinné události
 • emožnosti návratu způsobeného cestovní kanceláří nebo dopravcem

ČSOB Pojišťovna poskytne pojistné plnění v podobě organizačního zajištění transportu pojištěnce do místa jeho bydliště v České republice v případě:

 • nepředvídatelných událostí jako vloupání do bytu nebo živelní pohroma v místě trvalého bydliště pojištěnce, které ohrožují jeho majetek

ČSOB Pojišťovna uhradí náhradní ubytování do doby náhradního odletu a obousměrnou přepravu pojištěného do místa náhradního ubytování do výše 10 000,- Kč v případě:

 • opoždění mezinárodního letu o více než 8 hodin

ČSOB Pojišťovna vyplatí pojistku na úhradu nákladů spojených s vystavením náhradních cestovních dokladů do maximálního limitu 4.000 Kč a zorganizuje jejich zaslání do místa pobytu pojištěného

 • v případě ztráty cestovního dokladu

ČSOB Pojišťovna poskytne organizační pomoc při zajištění náhradních dokladů a
zorganizuje jejich zaslání do místa pobytu pojištěného v případě:

 • ztráty dokladů od vozidla
 • ztráty řidičského průkazu

ČSOB Pojišťovna garantuje pojistné plnění na úhradu nákladů obousměrného jízdného ve formě zpáteční letenky v ekonomické třídě, jízdenky na autobus nebo jízdenky na vlak ve II. třídě do maximální výše 100.000 Kč a úhradu ubytování v místě hospitalizace do 7.500,- Kč na den při maximálním počtu 5 dnů, a to v případě

 • vyslání rodinného příslušníka do nemocnice

V dalších zmíněných případech asistenční služby je pojistným plněním bezplatné poskytnutí informací a organizační zajištění uvedených služeb.

Výjimky z pojištění

Předčasný návrat

Pojistné plnění se nevztahuje na případ předčasného návratu, kdy si pojištěný sám zajistí letenku nebo jízdenku bez vědomí a souhlasu pojišťovny.

Zpoždění letu

ČSOB Pojišťovna neposkytne finanční kompenzaci za zpoždění letu v případě, že:

 • se pojištěný řádně nezaregistruje u vstupní přepážky na letišti, vyjma případu stávky nebo provozních důvodů
 • se jedná o zpoždění způsobené stávkou nebo provozními důvody, které existovaly nebo byly včas oznámeny
 • jej způsobilo zrušení letu v důsledku nařízení civilního leteckého úřadu nebo jiné autority v dané zemi
 • se pojištěný sám rozhodne zrušit cestu před svým odletem
 • si pojištěný sám zajistí ubytování bez vědomí a souhlasu pojišťovny
 • si pojištěný sám zajistí obousměrnou přepravu do místa ubytování bez vědomí a souhlasu pojišťovny

Vyslání rodinného příslušníka

Pojistné plnění za vyslání rodinného příslušníka do nemocnice nebude uznáno v případě, že:

 • si rodinný příslušník nebo jiná osoba sama zajistí letenku nebo jízdenku bez vědomí a souhlasu pojišťovny
 • si rodinný příslušník nebo jiná osoba sama zajistí ubytování bez vědomí a souhlasu pojišťovny

Online kalkulačka pojištění


Cestovní pojištění ČSOB

Cestovní pojištění ČSOB

Cestovní pojištění do zahraničí Online cestovní pojištění do zahraničí nabízí jistotu plnohodnotné zdravotní péče na cestách. Zahraniční cestovní pojištění minimalizuje rizika plynoucí z nepříjemných událostí při soukromých i pracovních pobytech v cizině. Dovolená vám tak přinese více radosti i odpočinku, služební ...Více »